Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków


Adres: Plac Komeńskiego 6
Strona internetowa: www.poznan.wuoz.gov.pl/delegatura-w-lesznie

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków należy: ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego wynikająca z ustawy oraz przepisów szczegółowych; podejmowanie działań zapewniających ochronę obiektów zabytkowych, ich konserwację i prawidłowe wykorzystanie; orzekanie w indywidualnych sprawach z zakresu ochrony dóbr kultury; współdziałanie w sprawach ochrony dóbr kultury z organami administracji rządowej, organami samorządu i organizacjami społecznymi, ewidencjonowanie, rejestracje, badania, dokumentowanie i opracowania naukowe dóbr kultury.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

0 komentarzy

Wyślij komentarz