Ochotnicze Hufce Pracy


Adres: ul. Pułaskiego 9a
Strona internetowa: www.ohp.poznan.pl

Młodzieżowe Biura Pracy są placówkami działającymi w strukturach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Jednostki te zajmują się pośrednictwem pracy. Poszukują i gromadzą oferty pracy stałej i krótkoterminowej, prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego.

Ochotnicze Hufce Pracy

Do Młodzieżowych Biur Pracy (MBP) mogą się zgłaszać:
– młodzież bezrobotną i poszukującą pracy stałej oraz krótkoterminowej
(np. wakacyjnej),
– młodzież powyżej 15 roku życia uczącą się, studentów,
– pracodawców dysponujących wolnymi miejscami pracy.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Hufce Pracy są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi OHP, przeznaczonymi przede wszystkim dla młodzieży zaniedbanej wychowawczo, nie uczącej się i nie pracującej.

Zadania OHP

• pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych w wybranych przez uczestników zawodach
• wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie
• współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem
• organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież (imprezy kulturalno – oświatowe, koła zainteresowań, zajęcia klubowe i warsztatowe)
• prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań
Terytorialny zasięg działania HP ogranicza się z reguły do gminy jako środowiska, z którego pochodzą uczestnicy danego HP i nie przekracza obszaru gmin ościennych.

Oferta pośrednictwa pracy realizowana jest poprzez:

– pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy zarówno dla przyszłych
pracowników, jak i pracodawców,
– pozyskiwanie pracodawców i stałą współpracę z nimi,
– prowadzenie ewidencji osób zgłaszających się do Biura,
– udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu
pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy,
– kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej,
– cykliczne organizowanie giełd i targów pracy,
– organizowanie praktyk zawodowych,
– rozpowszechnianie informacji o działalności i możliwościach przyjęcia
do hufców pracy,
– prowadzenie działalności informacyjnej dla bezrobotnej młodzieży
oraz pracodawców na temat lokalnego rynku pracy, zmian zachodzących
na tym rynku, praw i obowiązków osób bezrobotnych, praw pracy
wynikających z kodeksu pracy,
– popularyzację elastycznych form zatrudnienia,
– współpracę przy realizacji programów rynku pracy.

źródło: ohp.poznan.pl

0 komentarzy

Wyślij komentarz