Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji


Adres: ul. Lipowa 76
Strona internetowa: www.mpwik-leszno.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie Spółka z o.o. działa na rynku, jako niezależny podmiot ponad piętnaście lat.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie działalności eksploatacyjnej i konserwacyjnej oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych a także działalność inwestycyjna i rozwojowa.Poza działalnością podstawową MPWiK Sp. z o.o. realizuje zadania, takie jak: badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych: analizy fizyko-chemiczne, badania bakteriologiczne, badania parazytologiczne, eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie przyłączy i sieci kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych,
szkolenia i konferencje branżowe, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz inwestycje w energetykę odnawialną.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Od roku 2006 leszczyńska Spółka wodociągowa jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie programu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji leszczyńskiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o w Lesznie dostarcza wodę i odbiera ścieki z terenu trzech gmin i planuje dalsze poszerzanie obszaru działania.

Na terenie m. Leszna znajduje się 165,8 km sieci wodociągowej, 111,78 km przyłączy (7567 szt), na terenie gm. Lipno 98,1 km sieci, 6,73 km przyłączy (2055 szt)., natomiast na terenie gm. Święciechowa 14,2 km sieci, 3,94 km przyłączy (164 szt).
Sieci wybudowane są z żeliwa, PVC PP, PE w średnicach 80 mm – 800 mm
Przyłącza wybudowane są ze stali, Pb, PVC, PE, PP w średnicach 25 mm- 150 m

Spółka zajmuje się utrzymaniem oraz eksploatacją obiektów i urządzeń technologicznych związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla Klientów. Realizuje także zadania związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z całej aglomeracji leszczyńskiej. Do eksploatowanych przez Spółkę obiektów należą:

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Henrykowie
Stacja Uzdatniana Wody w Strzyżewicach
Stacja Uzdatniania Wody w Zaborowie
Stacja Uzdatniania Wody w Karczmie Borowej
Przepompownie ścieków

Ujęcie Zaborowo posiada 6 studni głębinowych zlokalizowanych w bliskiej odległości Stacji Uzdatniania (200-300 m). Studnie ujmują wodę, podobnie jak na ujęciu Karczma Borowa z pokładów czwartorzędowych. Stacja Uzdatniania Wody w Zaborowie jest najstarszą z eksploatowanych przez MPWiK Sp. z o.o. i przy obecnej technologii uzdatniania pracuje od lat 70-tych. Pozwolenie wodno-prawne określa pobór wody podziemnej na 260 m3/h.

Ciąg technologiczny uzdatniania obejmuje napowietrzanie wody w aeratorach (zlokalizowanych po jednym przy każdym filtrze) oraz dwustopniowej filtracji, celem właściwego usunięcia wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie. I stopień filtracji odbywa się na złożu piaskowym, gdzie zatrzymywane są głównie związki żelaza, natomiast II stopień odbywa się na złożu piaskowo-braunsztynowym, celem usunięcia wytrąconych związków manganu i azotu. Z filtrów woda uzdatniona trafia na zbiorniki wody czystej ( 2 zbiorniki po 1000 m3). Następnie poprzez układ pomp tłoczona jest do sieci wodociągowej. Średnio godzinowa produkcja wody na SUW Zaborowo wynosi 125 m3/h.

Laboratorium wykonuje badania monitoringowe w zakresie badań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych:
wody, ścieków, osadów ściekowych, osadu czynnego, gleby.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz wymaganiami Unii Europejskiej.

0 komentarzy

Wyślij komentarz