Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka


Adres: Słowiańska 59b
Strona internetowa: http://www.tkopd.leszno.pl/

Starania o utworzenie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie rozpoczęły się w 1996r. z inicjatywy lekarza pediatry – pani Barbary Franke-Goździeckiej, która wystosowała list intencyjny do Przewodniczącej Zarządu Krajowego KOPD w Warszawie – pani Mirosławy Kątnej w sprawie utworzenia terenowego Komitetu w Lesznie. Pani Barbara Franke-Goździecka przekazała następnie inicjatywę pani Urszuli Osiejewskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie. To ona skupiła wokół inicjatywy grupę pedagogów, psychologów, nauczycieli, policjantów i ludzi o innych specjalnościach zawodowych, którzy w swojej codziennej pracy spotykali się z naruszaniem praw dziecka.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

TKOPD został powołany Uchwałą Zarządu Krajowego KOPD z dnia 18 marca 1997r.
Po ponad rocznej działalności rozpoczęliśmy starania o nadanie osobowości prawnej, którą uzyskaliśmy 9 grudnia 1999r.
24 czerwca 2004r. nasze stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Obecnie nasz oddział liczy 28 członków: pedagogów, psychologów, nauczycieli, pedagoga pracy socjalnej, socjologów, ekonomistów.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Misją Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie jest pomoc dziecku poprzez pomoc jego rodzinie.

Działalność Komitetu jest określona statutem Komitetu Ochrony Praw Dziecka z dnia 23 listopada 2001r.
Zgodnie z art. 10 statutu „nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka”.

Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów KOPD podejmuje następujące działania:
 prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną,
 upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym,
 podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka,
 broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa,
 inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencji kryzysowej i inne,
 organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,
 podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka.

0 komentarzy

Wyślij komentarz