Wydziały Urzędu Miasta przy ul. Wałowej


Adres: ul. Wałowa 5
Strona internetowa: www.leszno.pl

Urząd Stanu Cywilnego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komunikacji, Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Finansowo-Księgowy.

Bazylika Mniejsza pw. Św. Mikołaja w Lesznie

Wydział Spraw Obywatelskich: Prowadzi: Ewidencję ludności i dowodów osobistych Sprawy związane z działalnością gospodarczą; powszechnym obowiązkiem obrony i ochrony przeciwpożrowej, Promocja i ochrona zdrowia.

Wydział Komunikacji: Opis: Rejestracja pojazdów Prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Wydawanie i cofanie praw jazdy Nadzór nad szkoleniami kierowców.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
Opis: ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem, ochrona przed hałasem i elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizującym, ochrona powierzchni ziemi, utrzymanie czystości i porządku oraz postępowanie z odpadami, ochrona przyrody i zwierząt, gospodarka leśna, łowiectwo oraz rolnictwo, gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody oraz stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych, wydawanie decyzji administracyjnych oraz wszelkich zezwoleń wynikających z ustaw: o odpadach, o ochronie przyrody, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pełnienie funkcji organu pierwszej instancji administracji geologicznej, prowadzenie archiwum geologicznego sporządzanie, wdrażanie i aktualizacja: programu ochrony środowiska, uproszczonego planu urządzania lasu oraz wdrażanie programu ochrony powietrza, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Opis: Zapewnienia prawidłowości realizacji zadań Miasta dotyczących świadczenia usług komunalnych Zapewnienie nadzoru nad realizacją ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów, Zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie spraw wskazanych w ust. 1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert zamówień pozostających w zakresie spraw wskazanych w ust. 1. Współpraca w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Monitorowanie możliwości pozyskiwania zewnętrznego wsparcia finansowego dla potrzeb modernizacji, rozbudowy lub rozwoju zakładów budżetowych gospodarki komunalnej. Współpraca przy sporządzaniu wniosków dotyczących zewnętrznego wsparcia finansowego dla projektów pozostających w zakresie zadań Wydziału.

Urząd Stanu Cywilnego:
Opis: Sporządzanie aktów stanu cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów. Nanoszenie w aplikacji Źródło wzmianek dotyczących ustalenia lub uznania ojcostwa, wyroków rozwodowych, przysposobienia, innych orzeczeń sądowych. Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych. Przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, braku okoliczności wyłączających małżeństwo, wyborze nazwiska dla małżonków oraz dzieci zrodzonych z małżeństwa, powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki. Wydawanie zaświadczeń: zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. o stanie cywilnym Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego miesięcznego terminu. Przechowywanie, prowadzenie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego w archiwum USC. Prowadzenie korespondencji z instytucjami oraz z osobami fizycznymi. Organizowanie spotkań jubileuszowych dla par obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego.