Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie


Adres: ul. Niepodległości 102/9, 64-100 Leszno
Strona internetowa: ts.leszno.pl

Siedzibą Towarzystwa jest Leszno. Jest to stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. 23 maja 2003 roku Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie zostało wpisane w rejestr stowarzyszeń przez Prezydenta Miasta Leszna. Liczy około 50 członków z terenu całego kraju.

Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie

LTS utrzymuje się ze składek członkowskich i dotacji, nie prowadzi działalności gospodarczej. LTS korzysta ze strzelnicy PZŁ w Krzywiniu oraz Bractwa Kurkowego w Rydzynie. Większość członków Towarzystwa posiada pozwolenia na posiadanie broni sportowej praktycznie we wszystkich dopuszczonych prawem kalibrach.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Cele i zadania Leszczyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego:

– organizowanie i rozwijanie wszelkich form strzelectwa,
– podnoszenie poziomu wyszkolenia członków Towarzystwa, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznych, psychofizycznej według reguł umownych,
– prowadzenie działalności wychowawczej, krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, historii broni,
– podejmowanie działań na rzecz przestrzegania zasad ładu i porządku publicznego,
– tworzenie swoim członkom warunków dla zaspakajania zainteresowań i umożliwienia im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
– organizacji imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
– prowadzenia szkolenia strzeleckiego i innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Towarzystwa.