Instytut Leszczyński


Adres: Ul. Narutowicza 59/2, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.instytutleszczynski.pl

Celem Fundacji jest przede wszystkim: a. wsparcie wszechstronnego rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego; b. wspieranie przedsiębiorczości, współpracy rozwojowo-badawczej i innowacji na terenie miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego; c. prowadzenie debaty publicznej w sprawach istotnych dla miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

Instytut Leszczyński

d. ochrona i promocja miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

e. edukacja szkoleniowa w sprawach istotnych dla miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

f. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

2. Celem Fundacji jest również współdziałanie z instytucjami, organizacjami, oraz organami samorządowymi działającymi na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Cele te obejmują w szczególności sprawy:

a. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

b. ochrony zdrowia;

c. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

d. kultury, w tym Biblioteki Miejskiej i innych instytucji kultury;

e. polityki prorodzinnej;

f. wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

g. współpracy z instytucjami naukowymi

3. Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:

a. wypowiadanie się w istotnych sprawach publicznych, dotyczących miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

b. skupianie wokół idei Fundacji grona przedstawicieli sfery kultury, oświaty, edukacji, gospodarki, prawa, nauki, twórców, krytyków sztuki, oraz mediów, jako ekspertów w danych dziedzinach;

c. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji;

d. działalność naukową, badawczo-rozwojową, szkoleniową i edukacyjną prowadzona ku identyfikacji mechanizmów rynkowych wraz z ich zastosowaniem przez instytucje pożytku społecznego i organizacje non-profit oraz przedsiębiorstwa;

e. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wpieranie przedsiębiorczości, promocja talentów i wyrównanie szans edukacyjno-społecznych;

f. wdrażanie rozwiązań wypracowanych w zakresie objętym celami Fundacji;

g. współpracę z podmiotami gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji;

h. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.

i. organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację;

j. tworzenie raportów dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego oraz przedstawianie programów reform Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

k. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;

l. występowanie z żądaniem wszczęcia lud dopuszczenia do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym lub sądowym w sprawach dotyczących Miasta lub Powiatu Leszczyńskiego lub ich mieszkańców, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi Fundacji i gdy przemawia za tym interes społeczny

m. inicjowanie referendów lokalnych;