Fundacja strefaPL


Adres: Ul. Średnia 11, 64-100 Leszno
Strona internetowa: facebook.com/fundacjastrefapl oraz www.fundacjastrefapl.pl

Fundacja strefaPL działa na rzecz społeczności lokalnych. W obszarze działalności znajduje się także edukacja, wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Fundacja strefaPL

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka i terapia w zakresie uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyka i krajoznawstwo, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalność charytatywna.