Fundacja Sportów Lotniczych „Młode Orły”


Adres: Ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno
Strona internetowa: mlodeorly.org.pl

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  działalność charytatywna;  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Fundacja Sportów Lotniczych „Młode Orły”

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  pielęgnowanie tradycji lotnictwa polskiego;  promocja najlepszych szybowników młodej kadry;  nauka, edukacja, oświata i wychowanie.