Fundacja „Odzew”


Adres:  Al. Jana Pawła II 15a, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/Fundacja.ODZEW.Leszno

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  przeciwdziałania, kompensacja i eliminacja negatywnych skutków transformacji ustrojowej;  szeroko zakrojone działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;  działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, patologią;

Fundacja „Odzew"

 świadczenie pomocy rodzinom z problemem uzależnienia;  wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych;  promowanie wolontariatu wśród mieszkańców miasta Leszna;  aktywacja społeczności lokalnej.