Fundacja Dudziarz.eu – Centrum Tradycji i Folkloru


Adres: Ul. Bolesława Chrobrego 3a, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.dudziarz.eu/

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony, podtrzymywania, ożywiania i prezentowanie kultury i tradycji ojczystej, oryginalnego dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn w regionie południowo-zachodniej Wielkopolski – wsi, małych miast i gmin – miejsc urodzenia, zamieszkiwania i aktywności życiowej;

Fundacja Dudziarz.eu – Centrum Tradycji i Folkloru

 ożywianie i pobudzanie sił kulturotwórczych różnych środowisk w małych ojczyznach południowo-zachodniej Wielkopolski do rozpoznawania własnych tradycji i podejmowania inicjatyw w celu ich prezentowania i kultywowania;  wspieranie ruchów społecznych i kulturalnych w lokalnych i regionalnych środowiskach małych ojczyzn w podejmowaniu i realizacji praktycznych przedsięwzięć służących podtrzymywaniu lokalnego dziedzictwa kulturalnego i współpracowania z takimi ruchami;  uczestniczenie poprzez zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne, a także bezpośrednie uczestnictwo w projektach, programach, przedsięwzięciach, konferencjach, imprezach etc., zarówno krajowych jak i zagranicznych, podejmowanych, realizowanych i prowadzonych dla inspirowania, realizowania i osiągania celów, o których mowa w poprzednich punktach w innych regionach Polski, Europy i świata.