Wydziały Urzędu Miasta na Alejach Jana Pawła II


Adres: Aleja Jana Pawła II 21
Strona internetowa: www.leszno.pl

Wydziały: 1.Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 2.Miejski Rzecznik Konsumentów, 3.Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 4. Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, 5. Geodezji, Kartografii i Katastru, 6. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Lokalowej, 7. Gospodarki Nieruchomościami, Promocji i Rozwoju.

 

 

 

 

 

 

Wydziały Urzędu Miasta na Alejach Jana Pawła II

Wydział Gospodarki Nieruchomościami: Opis – Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i Skarbu Państwa ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych.

Wydział Gospodarki Lokalowej – prowadzenie gospodarki lokalowej miasta, sprawy mieszkaniowe.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Wydział Promocji i Rozwoju
Opis: kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta oraz jego promocja, zapewnienie prawidłowości realizacji zadań Miasta w zakresie przedsięwzięć stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy subregionu leszczyńskiego oraz świadczenia usług w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw, wykonywanych przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., współpraca z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu gromadzenie informacji statystycznych o sytuacji społeczno-gospodarczej Leszna, regionu, kraju i wybranych ośrodków konkurencyjnych, analizowanie tendencji rozwojowych Miasta i sporządzanie raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta prowadzenie lub zlecanie badań marketingowych koordynacja Strategii Rozwoju Leszna Koordynacja współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Aglomeracji Leszczyńskiej.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Lokalowej
Gospodarowanie zasobem lokalowym Miasta Leszna, odszkodowania i windykacja Prowadzenie spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych Prowadzenie spraw w zakresie dodatków energetycznych.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Opis: Prowadzenie spraw związanych z geodezją, kartografią i katastrem. Prowadzi ewidencję gruntów i budynków, podziały nieruchomości, uzgodnienia dokumentacji projektowej, numeracja nieruchomości.

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Opis: studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego administracja architektoniczno-budowlana wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu, pozwoleń na budowę.

Miejski Rzecznik Konsumentów
Opis: Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. Wytaczanie powództw i wstępowanie do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Edukacja konsumencka, zwłaszcza uczniów szkół Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Koordynowanie prac przygotowawczych i nadzór nad realizacją Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Informowanie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie miasta Leszna o projektach, programach i grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na pojmowane przez nie działania. Promowanie Miasta poprzez działalność lokalnych organizacji pozarządowych. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do sektora pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor pozarządowy. Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i poszczególnymi Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu Miasta Leszna. Prowadzenie biblioteczki dla organizacji pozarządowych. Bieżący kontakt i organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi Reprezentowanie Prezydenta na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego. Organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi.

0 komentarzy

Wyślij komentarz