Oddział Fundacji „Życie Cudem Jest”


Adres: Ul. Litewska 35, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.fzcj.pl

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  prowadzenie sekcji karate i judo Red Tiger Karate Leszno, organizacja Parkrun Leszno;  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Oddział Fundacji „Życie Cudem Jest”

 działalność charytatywna;  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  ochrona i promocja zdrowia;  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; na rzecz osób w wieku emerytalnym;  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;  wypoczynek dzieci i młodzieży;  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  turystyka i krajoznawstwo;  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;  promocja i organizowanie wolontariatu;  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.