Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka


Adres: ul. Bolesława Chrobrego 3
Strona internetowa: www.mbpleszno.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie została powołana uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 18 maja 1948 r. i otwarta dla czytelników 16 stycznia 1949 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka

Pierwszym jej kierownikiem była Irena Wojciechowska, następnie Wacław Nawrocki, a w l. 1950-73 funkcję tę pełniła Danuta Stępczak. Biblioteka mieściła się początkowo w budynku Zarządu Miejskiego przy ul. Bolesława Chrobrego, od 1952 r. przy ul. Wolności, w tym samym roku zorganizowano też Oddział Dziecięcy.W 1957 r. utworzono Filię Biblioteczną na Zatorzu, a w 1968 r. drugą, na nowym osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bohaterów Westerplatte. Oprócz Miejskiej Biblioteki Publicznej istniała też w Lesznie Powiatowa Biblioteka Publiczna (od czerwca 1946 r.), która choć terenem swojego działania obejmowała powiat leszczyński, obsługiwała również czytelników z miasta. Kierowała nią w l. 1947-70 Helena Śmigielska, następnie Anna Żalik (do 1973 r.)

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca

Od 1 stycznia 1974 r. połączono obie leszczyńskie biblioteki działające dotychczas samodzielnie, tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, której dyrektorem została Anna Żalik. W tym samym roku rozpoczęła działalność kolejna placówka w mieście – Filia Literatury Społeczno- Politycznej (do 1983 r.) Zasadnicze zmiany w organizacji bibliotekarstwa publicznego w Lesznie przyniósł rok 1975, kiedy to w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju powstało województwo leszczyńskie.

Z dniem 1 września tego roku przekształcono PiMBP tworząc Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Leszczyńska Biblioteka rozszerzyła znacznie zasięg swojego działania, stając się główną placówką w sieci bibliotek publicznych województwa, koordynującą ich działalność i sprawującą opiekę merytoryczną.

W maju 1977 r. nadano WBP imię Stanisława Grochowiaka, a uroczystość tę połączono z przekazaniem na potrzeby biblioteki budynku dawnego „Hotelu Polskiego”. W tym samym roku otwarto następne filie w mieście: Filię Literatury Radzieckiej (późniejsza FB nr 3), FB nr 4 w Zaborowie oraz Filię Literatury Medycznej, prowadzoną wspólnie ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną (do 1982). W latach 80-tych powstały kolejne placówki na nowych osiedlach: Gronowie (1983), Zamenhofa (1986) i Kraju Rad (1987), obecnie Armii Krajowej. Ukształtowana w tych latach sieć biblioteczna w mieście przetrwała do dnia dzisiejszego. Dyrektorem WBP był w jej pierwszym dziesięcioleciu Stefan Markowski, a następnie w l. 1985-98 J. Małgorzata Halec.

WBP działała do 31 grudnia 1998 r., tj. do wejścia w życie kolejnej reformy administracyjnej kraju, a tym samym likwidacji województwa leszczyńskiego. Od 1 stycznia 1999 r. Leszno stało się siedzibą dwóch powiatów – grodzkiego i ziemskiego, co spowodowało zmiany organizacyjne w bibliotekarstwie leszczyńskim. Uchwałą Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 1999 r. przekształcono dotychczasową WBP w Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka. Dyrektorem nowo powstałej Biblioteki została J. Małgorzata Halec. Od 1 stycznia 2000 r. MBP wypełnia również zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego, sprawując opiekę merytoryczną nad działalnością 7 bibliotek gminnych i 11 filii bibliotecznych.

Gmach główny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka (ul. Bolesława Chrobrego 3) od lat czeka na remont, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, dostępność, a także estetykę poszczególnych pomieszczeń, całego budynku i jego otoczenia. Brakuje miejsca na zbiory i stanowiska komputerowe dla czytelników. Budynek nie jest przystosowany do obsługi niepełnosprawnych. Konieczne jest bardziej nowoczesne urządzenie zaplecza do pełnienia funkcji ponadlokalnej w stosunku do bibliotek samorządowych powiatu leszczyńskiego.

W „Strategię rozwoju Leszna” wpisany jest remont MBP, sprawa remontu Biblioteki poruszana była na komisjach Rady Miasta. Wieloletnie starania o pozyskanie dla biblioteki nowego obiektu lub środków na modernizację nie przynosiły żadnych rezultatów.
W roku 2007 opracowana została pierwsza koncepcja remontu i modernizacji gmachu głównego, poprzedzona dyskusją o jego rozmiarach i efekcie końcowym.

W roku 2008 miasto aplikowało o środki finansowe w wysokości 9 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek znalazł się dopiero na 19. miejscu, a wsparcie otrzymało 13 najwyżej ocenionych inwestycji.
Wtedy rozważane też były możliwości przeniesienia Biblioteki, ale w Lesznie nie ma odpowiedniego obiektu, który MBP mogłaby zająć bez remontu.

W 2012 r. zdecydowano o podjęciu działań umożliwiających przystąpienie do tzw. „funduszy norweskich”, z których można by uzyskać środki na przeprowadzenie prac remontowych. Od tego momentu ruszyły prace nad koncepcją i szczegółowymi planami dotyczącymi modernizacji i remontu biblioteki. Budynek ma być przyjazny dla użytkowników, zostanie zamontowana winda, w głównym gmachu ma znaleźć się wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży. Wykorzystany ma zostać dotychczasowy strych na potrzeby nowoczesnego magazynu zbiorów. Powstanie na ostatnim piętrze sala multimedialna. Nowością będzie ośrodek dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego. Właściwe warunki zyskają gabinety- pracownie Stanisława Grochowiaka i Romana Maciejewskiego.
Główne cele zamierzonych prac to poprawa dostępności do zbiorów, wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych Biblioteki oraz poprawą jakości usług bibliotecznych, związanej z nowoczesnością pomieszczeń i sprzętu. Rozbudowa infrastruktury umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej.

źródło: www.mbpleszno.pl

0 komentarzy

Wyślij komentarz