Fundacja Zwierzęce SOS


Adres: Ul. Andrzeja Kmicica 69, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/komitetsos

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  pomoc i lepsze życie dla bezdomnych i porzuconych zwierząt;  działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony ich praw, a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnym, zaniedbanym, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów niezgodnych z ich naturą; Jak można pomóc?

Fundacja Zwierzęce SOS

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;  wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;  przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, resocjalizacja młodzieży trudnej, dzięki kontaktom ze zwierzętami a także organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych i ich angażowanie w akcje ratowania zwierząt i pomoc dla zwierząt uratowanych;  promocja i organizacja wolontariatu;  działalność charytatywna.