Akademia Piłki Nożnej „Młoda Polonia” Leszno


Adres: Ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 35, 64-100 Leszno
Strona internetowa: www.facebook.com/akademia.polonia/

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.:
 dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży;  tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej przez dzieci i młodzież;  propagowanie wśród dzieci i młodzieży sportowego stylu życia;

Akademia Piłki Nożnej "Młoda Polonia" Leszno

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, przy jednoczesnym uświadamianiu dzieciom i młodzieży konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie szkolnego nauczania;  popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o piłce nożnej;  zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i stwarzaniu im warunków do rozwoju w tym zakresie;  zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej;  współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozwiń dłuższy opis tego miejsca